กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาและออมทรัพย์ คสก.เชียงคำ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
         
          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 แจ้งว่าตามที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาและออมทรัพย์ คสก.เชียงคำ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกน้อยกว่าสามสิบคนติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวพรพรรษา เมี้ยงหอม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสงค์จะติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรทำนาและออมทรัพย์ คสก.เชียงคำ ขอให้ติดต่อกับนางสาวพรพรรษา เมี้ยงหอม ที่ นิคมสหกรณ์เชียงคำ เลขที่ 75 หมู่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ทุกวันในเวลาราชการติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 โทรศัพท์ 08-8267-7929

ข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา