สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2561
         
          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และสามารถขอรับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 2.เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการเกษตรกรรม และ 4.เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-449734 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา