หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหญิงภารินี นิลคำ ติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
         
          จังหวัดนนทบุรี ได้รับเด็กหญิงภารินี นิลคำ เกิดวันที่ 24 มกราคม 2558 อายุแรกรับ 2 ปี 11 เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน โดยมารดาได้ทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ขอฝากไว้เป็นการชั่วคราว จากหลักฐานสูติบัตรเด็กระบุว่ามารดาของเด็กชื่อ นางสาวภาริสา หาญบัณฑิต อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บิดาเด็กชื่อ นายอ๊อด นิลคำ อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีหากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวเด็ก และสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-520-743 หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-584-7253 ในเวลาราชการโดยด่วน!

ข่าวจาก : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่