สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
         
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 223.4 กิโลเมตร จาก อ.ห้างฉัตร สู่ จ.ตาก โดยจะมีการสาธิตให้ความรู้การวิ่งและเดินที่ถูกวิธี ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โทร 0-5422-7526-9 ต่อ106-107

ข่าวจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง