ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
         
          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกน้อยกว่าสามสิบคนติดต่อกัน เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จึงเข้าข่ายที่สามารถเลิกกลุ่มได้ ตามความในมาตรา 32(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 โดยมีคำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดพะเยา ตั้งให้นางธีรนาฎ ใจตาวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เป็นผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ ให้ติดต่อที่ นางธีรนาฎ ใจตาวงศ์ ผู้ชำระบัญชี ณ นิคมสหกรณ์เชียงคำ เลขที่ 74 หมู่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 089-5596642 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อ.ภูซาง จ.พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา