สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 25,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นทีบ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
         
          ด้วยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำความจุ 25,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ราคากลางของโครงการ 1,592,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งจะทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) ตามประกาศที่ 2/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กำหนดดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง