สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
         
          สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นใช้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ระยะเวลา 2 เดือน ดังนี้ 1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน2.เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-511-188

ข่าวจาก : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่