องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ปีการศึกษา 2562
         
          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 โดยการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ ผู้สนใจสามารถยื่นหลักฐานสมัครสอบชิงทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง หรือโทร 0-5483-9477 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง