สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่บ้านนาเวียง
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่บ้านนาเวียง หมู่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,373,000.00 บาทผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มทางโทรศัพท์ 054-269569 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง