สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พื้นที่ตำบลแม่สุก ปี 2562
         
          สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ปี 2562 พื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 32 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 649,600 บาท โดยผู้ยื่นเสนอต้องยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง