สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,020.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)ขอรับเอกสารระหว่างวันที่ 4-14 ธันวาคม 2561 ก่อนการเสนอราคา โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mhs1.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-612116 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน