สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์บ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์บ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 807,600.00 บาท (แปดแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอรับเอกสารระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2561 ก่อนการเสนอราคา โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mhs1.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-612116 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน