สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต่อม โทรศัพท์ 054-463123 ต่อ 12

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา