สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค
         
          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค จำนวน ๒๕ สาขาตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ -สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๖๘๑-๒ ต่อ ๒๐๑-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ โทร ๐ ๕๓๑๒ ๑๐๐๒-๓-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย โทร ๐ ๕๓๑๕ ๒๐๔๓-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โทร ๐ ๕๔๔๖ ๖๐๐๓-๔-สำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานลำพูน โทร ๐ ๕๓๕๓ ๗๖๙๖-๗-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โทร ๐ ๕๓๖๘ ๖๐๕๑-๔หมายเหตุ : กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๓

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง