ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ขายทอดตลาดพัสดุเป็นรายชิ้น 9 รายการ และพัสดุชำรุด 52 รายการ
         
          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุเป็นรายชิ้น จำนวน 9 รายการ และพัสดุเสื่อมสภาพกำหนดราคาเป็นซาก จำนวน 52 รายการ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมุ่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-104144 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
         

ข่าวจาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่