สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เตือนนายจ้างยื่นแบบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2562
         
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ยื่นแบบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคม 2562 หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดและมีโทษอาญาปรับไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ถึง 10 คน และได้รับแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูลปัจจุบันพร้อมหลักฐาน เพื่อที่พนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง โทร. 054-625035-6 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง