สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลโดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป
         
          ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
          ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเองพร้อมใบสมัครต่ิอเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่และสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ทาง www.cmcity.go.th

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่