สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 8-18 ก.พ. 2562 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 ก.พ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.mhs1.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-612-116 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน