คณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562
         
          คณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส. ภาค 5) ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 84 รายการโดยจะดำเนินขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ www.oncb.go.th/oncb_or5 ข่าวขายทอดตลาดหรือโทรศัพท์ 053-217259 ต่อ 10025

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่