สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91)
         
          ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91) ประจำปี 2561 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆให้ถูกต้องโดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2562 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิการขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ วันที่จ่ายไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ขอให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
          สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2440 หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่