สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 จัดประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี
         
          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 จัดประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านวรรณกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมของไทย และเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ
          ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ลักษณะผลงานเป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.parliament.go.th/phan หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2244-2415-6

ข่าวจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่