สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
         
          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และบทกวีการเมือง ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งแต่งขึ้นเอง เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย การตัดสินของคณะกรรมการ คือ ผู้เขียนยังมีชิวิตอยู่ในขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานประเภทละ 1 เรื่อง ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานแทนตนเองอย่างเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานมาชี้แจง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจะตัดสินถือเป็นเด็ดขาด เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผลการตัดสิน ในเดือนสิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2244-2515-6 หรือ 02-244-2522 และเพจ facebook : รางวัลพานแว่นฟ้า

ข่าวจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่