โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
         
          โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สถานภาพโสด โดยมีหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1นิ้ว, หลักฐานที่แสดงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

ข่าวจาก : โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่