องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง หมู่ที่ 6 ตำบลปากกาง ถึงบ้านนามน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่