ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี
         
          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ ถึงตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 1 โครงการมีผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาแพร่ขนส่ง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,720,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่