วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
         
          วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี มีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรืออื่นๆ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีความรู้ความสามารถและฝีมือในการตัดผมชาย มีหลักฐานแสดงมาตรฐานฝีมือผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17

ข่าวจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่