สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๔,๓๕๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน ๕ ชุด ระดับก่อนประถมศึกษาอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จนวน ๔ ชุด ระดับประถมศึกษาหากท่านสนใจ ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน