สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ
         
          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในกระประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๔,๐๙๔.๐๐ บาท หากท่านสนใจ ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.mhs๑.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ 053-612116

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน