สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลดมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding)
         
          ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิคส์(e-bidding) ราคากลางของกลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดวันเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.maehongsonlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ข่าวจาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน