การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น
         
          ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีหน้าที่ต้องยืนแบบ ภ.ง.ด๕๐ ภ.ง.ด.๕๒ และ ภ.ง.ด.๕๕ (๑๕๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี)วันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นแบบผ่าน อินเทอรเน็ต www.rd.go.th ได้ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center : ๑๑๖๑ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๖-๕๑๐๓

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง