ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563
         
          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563 รับสมัครคนพิการอยู่ประจำ ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18 - 45 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพใน 4 สาขา จำนวน 50 คน ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และ สาขาเกษตรกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผุ้สนใจสมัครได้ตั้งแต่เดือนเมษายน

ข่าวจาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ /แพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่