เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประสงค์จะประกวดราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายไหล่ทาง
         
          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านแสนสบาย หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง ถึงสะพานสุสานบ้านร้องสัก หมู่ที่ ๑ บ้านร้องสัก ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณจัดสรร ๔๔๘,๘๐๐ บาท ราคากลาง ๔๙๗,๕๐๐ บาท
          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อขัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่