เทศบาลตำบลสุเทพ จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้าง
         
          เทศบาลตำบลสุเทพ ประสงค์ที่จะจัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้าหมู่ที่ ๑๒ บ้านภูพิงค์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
          สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suthep.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๓๒๙๒๕๑ ต่อ ๑๒๐, ๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่