สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด
         
          สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน ๕๔๓,๒๑๐ บาท
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
          สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือโทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๑๔๑๒๑ ๕ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่