ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ
         
          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์
          ผู้ประสงค์สมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๔๐๖๒

ข่าวจาก : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่