ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพสิ้นปังบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3)
         
          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพสิ้นปังบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 140 หมู่ 6 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5482-9735 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง