ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดจ้างปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก
         
          ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร. ๐๙๔-๙๓๙๕๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่