สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุน
         
          คณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖๑ รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดใน วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th , สำนักงาน ปปส.ภ.๕ , ข่าวขายทอดตลาดและสอบถามเพิ่มเติมได้ โทร ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๗๙ ต่อ ๑๐๐๒๕

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่