เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน
         
          เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล บ้านสันทรายทอง หมู่ ๖ ต.สันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
          สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sansailuang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร. ๐ ๕๓๓๙ ๗๒๔๘ ต่อ ๓๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่