กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
         
          กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
          เชิญชวนประชาชนไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมรายการประกอบแผนผัง และบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ
          ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมฟังข้อคิดเห็นของประชาชนแล้ว ผู้มีสาวนได้เสียสามารถยื่นคำร้อง แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธ์ดังกล่าว เป็นหนังสือภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาและผังเมือง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องในภายหลัง

ข่าวจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่