ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 22 สิงหาคม นี้
         
          ศูนย์การค้าท็อป พลาซ่า สาขาพะเยา ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ จึงขอแจ้งผู้ที่จะเข้าใช้บริการได้รับทราบว่าทางศูนย์การค้าฯ จะทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00

ข่าวจาก : ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา