วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาสูตรวิชาชีพระยะสั้น
         
          วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 169 จำนวน 68 รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ใช้ระยะเวลาในการเรียน 225 ชั่วโมง เปิดรับสมัครเรียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 - 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โดยจะทำการสอนในวันที่ 9 กันยายน 2562 - 27 ธันวาคม 2562
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บเพจ Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่-งานประชาสัมพันธ์ , วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่-งานทะเบียน , หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-211592 และ 053-221875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112

ข่าวจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่