โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,029,000,.00 บาท ผู้ยื่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th หรือ lpss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลข 054-231273-4 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง