จ.ลำพูน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
         
          จังหวัดลําพูนมีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความยาว 455 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,997,729.57 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) สามารถดาวโหลดเอกสารผ่านทางกำหนดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมที่งานพัสดุ โทร. 0 5352 5012

ข่าวจาก : สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำพูน