วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2562
         
          วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2562 อาทิ วิชาการทำอาหาร การทำขนม การประดิษฐ์ และการเสริมสวย เป็นต้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5482 1567 ต่อ 118 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซท์ www.lampangpoly.ac.th

ข่าวจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง