รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ
         
          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพภายในสถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตร 1 เดือน (120 ชั่วโมง) หลักสูตร 3 เดือน (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) และหลักสูตร 6 เดือน (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) คุณสมบัติผู้สมัคร คือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ว่างงาน สตรีและประชาชนทั่วไป เพศชาย-หญิง เพศทางเลือก ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีอายุระหว่าง 15 ถึง 60 ปี มีสวัสดิการฟรี ได้แก่ ที่พัก วัสดุฝึกอบรม จัดอาหาร 3 มื้อต่อวัน ให้การดูแลรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำปรึกษา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 5309 2420

ข่าวจาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำพูน