เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
         
          เทศบาลตำบลตลาดขวัญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ อัตราราคาตันละ ๑,๓๒๐.๐๐ บาท และไม่เกิน ๗๒ ตัน/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๕,๔๔๐.๐๐ บาท
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taladkhwan.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๔๘๔๕๓๙ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่