การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่
         
          การประปาส่วนภูมิภาคสาสขาเชียงใหม่ จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ ถนนศรีสุกรี ซอย ๑ ถึง ซอย ๓ หมู่๗ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
          ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ ถนนราชพฤกษ์ ทางเข้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ถนนศรีสุกรี ซอย ๔ ถึง ซอย ๗, วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทณ์รวี, หมูบ้านศิริรักษ์ ๒, ซอยสหมิตร, ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ฝั่งขาออก ตั้งแต่ ทางเข้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ ถึง ซีเอ็มการ์เด้น
          การประปาส่วนภูมิภาคสาสขาเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๓-๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ , ๐๙-๒๒๒๔-๕๔๗๐

ข่าวจาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่