ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
         
          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดเก็บ ขน ฝัง กลบ ทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ตำบลสันนาเร็ง จำนสน ๑๒ หมู่บ้าน ให้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๑ เดือน งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๕,๕๙๖,๑๐๐.-บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสีพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sannameng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๐๓๘๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่