โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร้
         
          เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ทั้งนี้การจัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติ จากสภาเทศบาลให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
          ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชั้น ๓ หรือติดต่อสอบถาม ทางโทรทัพท์หมายเลข ๐๕๓-๓๙๗๒๔๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่